Algemene voorwaarden


1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van Use Webdesign, tenzij en zover er schriftelijk van is afgeweken. Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarde moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door Use Webdesign ondertekend akkoord.
Hieronder wordt met de term "klant" verwezen naar degene die de bestelling heeft gedaan, en met "leverancier" naar diegene die de bestelling heeft aanvaard. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden die in geen geval tegen de leverancier kunnen worden ingeroepen. Deze Algemene Voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde ook indien Use Webdesign deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden moeten door Use Webdesign schriftelijk bevestigd worden.

2. Aanvang, duur en beëindiging

Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Use Webdesign. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd.
Use Webdesign kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Use Webdesign niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
Use Webdesign heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Use Webdesign. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 20% van de prijs van de bestelling.

3. Levering

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken.
De koper hoort de diensten na het beëindigen na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 dagen na het beëindigen van de diensten zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard. De tijdige en gegronde klachten van de klant zullen aanleiding geven tot herstelling of vervanging van de geleverde diensten of de gebrekkige onderdelen ervan door Use Webdesign zonder dat Use Webdesign daarboven tot schadevergoeding kan gehouden zijn.
Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij onmiddellijk na de vaststelling ervan gemeld worden per aangetekend schrijven.

4. Eigendomsrecht

De geleverde diensten blijven eigendom van Use Webdesign tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.
De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende de informatie die hij op zijn website laat opnemen en waarborgt dat Use Webdesign nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.

5. Aansprakelijkheid

Use Webdesign kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Use Webdesign toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst.
Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient klant rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Use Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Use Webdesign is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Use Webdesign zal nooit aansprakelijk zijn voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, het verlies van inkomsten, vorderingen van derden, verlies van cliënteel of verlies van gegevens of voor enige andere schade te wijten aan materiaal of informatie verstrekt door Use Webdesign aan de klant.

6. Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege een intrest van 12% opleveren, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20% met een minimum van € 100 euro. Om geldig te zijn dient elke klacht ons schriftelijk te bereiken binnen de acht dagen.

7. Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is bevoegd en het Belgische recht is steeds van toepassing.